دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : راهله   ابراهیمی

پست الکترونیکی : rebrahimi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شاهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم باغبانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

راهله ابراهیمی

راهله ابراهیمی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^